Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (Phasuco) được chào bán gần 1,6 triệu cổ phiếu ra công chúng

Phan Rang - Ninh Thuan 2 Comments

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho ().

Theo đó, Phasuco được chào bán 1.566.700 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó chào bán 1.096.690 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 78.335 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên: 391.675 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 15,667 tỷ đồng.

Được biết, Phasuco có vốn điều lệ 15,667 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 160 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, , tỉnh Ninh Thuận.

TPR Xin chúc mừng Phasuco !

2 Responses to “Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (Phasuco) được chào bán gần 1,6 triệu cổ phiếu ra công chúng”

  1. may khoan|máy khoan

    may khoan|máy khoan…

    […]Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (Phasuco) được chào bán gần 1,6 triệu cổ phiếu ra công chúng | TeenPhanRang.Net NEWS[…]…

  2. drupal module development|drupal get path|drupal 7 theming|drupal views block|drupal views attachment|drupal views relationships|drupaleasy|drupal 7|drupal|base_path drupal|drupal compact forms|drupal views tutorial|selling teaching content ubercart|bluep

    drupal module development|drupal get path|drupal 7 theming|drupal views block|drupal views attachment|drupal views relationships|drupaleasy|drupal 7|drupal|base_path drupal|drupal compact forms|drupal views tutorial|selling teaching content ubercart|…

    […]Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang (Phasuco) được chào bán gần 1,6 triệu cổ phiếu ra công chúng | TeenPhanRang.Net NEWS[…]…

Leave a Reply